Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Να το ρισκάρουμε;

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Να το ρισκάρουμε;            Η δυσπιστία και διστακτικότητα απέναντι στην παγκοσμιοποίηση δεν είναι αδικαιολόγητες. Σε κάθε περίοδο της ιστορίας οι αντιδρώντες σε ένα καθεστώς είχαν την δυνατότητα να καταφύγουν σε μια άλλη περιοχή, όπου τον έλεγχο ασκούσε άλλη δύναμη. Έπί παραδείγματι, την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλοί Έλληνες κατέφυγαν στη Δύση ή τη Ρωσία. Τον εικοστό αιώνα οι αντίθετοι στον φασιστικό ολοκληρωτισμό του Χίτλερ κατέφευγαν στην Αμερική ή σε άλλες ελεύθερες περιοχές. Οι αντίθετοι στην κομμουνιστική τυραννία της Σοβιετικής Ένωσης κατέφευγαν στη Δυτική Ευρώπη. Οι αντιπολιτευόμενοι στο καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο κατέφευγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για να έρθουμε και στα δικά μας, όσοι αντιδρούσαν στο καθεστώς των συνταγματαρχών κατέφευγαν στο Παρίσι ή σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία παρουσιάζει το εγγενές μειονέκτημα ότι δεν αφήνει περιθώρια φυγής σε όσους τυχόν αντιδράσουν στην ηγεσία της. Αν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς επικρατήσει σε μια παγκόσμια κοινωνία, πού θα καταφύγει η αντιπολίτευση; Θα πει κάποιος ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, και ότι η μελλοντική παγκοσμιοποιημένη κοινωνία θα είναι μια « ευτοπία ». Το ερώτημα είναι: Η μελέτη της ανθρώπινης ιστορίας – ας μην ασχοληθούμε σ’ αυτό το σημείο με τις προφητείες – δικαιολογεί μια τέτοια αισιοδοξία; Και, σε τελική ανάλυση, γιατί να το ρισκάρουμε; Ένα άλλο εγγενές μειονέκτημα της παγκοσμιοποίησης είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που προϋποθέτει. Όσο πιο μικρή είναι μια κοινότητα, μια κοινωνία, τόσο πιο εύκολο είναι και να κυβερνηθεί δημοκρατικά. Όσο πιο μεγάλη γίνεται, τόσο η λειτουργία της δημοκρατίας καθίσταται δυσκολότερη. Επί παραδείγματι: Στην ελληνική κοινοβουλευτική δημοκρατία 11 εκατομμύρια Έλληνες εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο μέσω 300 βουλευτών. Στο ευρωκοινοβούλιο εκπροσωπούνται μέσω 24 ευρωβουλευτών σε ένα σύνολο 785 ευρωβουλευτών. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό; Σε αριθμούς σημαίνει έκπτωση της δημοκρατίας κατά 97%!

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Γιατί ο Χριστός μας γνωστοποίησε τα σημεία των καιρώνΓιατί ο Χριστός μας γνωστοποίησε τα σημεία των καιρών

Ο ίδιος ο Κύριος στον εσχατολογικό του λόγο έδωσε το στίγμα της πορείας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Χριστιανοί στο θέμα της αναμονής των εσχάτων και της εξέτασης των σημείων των καιρών: « Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. Ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύη, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις ». Σε άλλο σημείο κατέκρινε τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους που δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα σημεία των καιρών. « Ὁψίας γενομένης λέγετε, εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός, καὶ πρωΐ, σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. Ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; ». Η εξέταση των σημείων των καιρών λοιπόν είναι επιταγή του Κυρίου. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, οι Ιουδαίοι « τὸ μέγιστον σφάλμα ἐσφάλησαν », ακριβώς, επειδή δεν εξέταζαν τα σημεία των καιρών. Αν εξέταζαν τα σημεία των καιρών, δεν θα είχαν απορρίψει τον Ιησού Χριστό και δεν θα επρόκειτο να προσκυνήσουν στο μέλλον τον Αντίχριστο.
Υπάρχει μια σειρά από λόγους, για τους οποίους μας δόθηκαν τα σημεία των καιρών. Κατ’ αρχήν, για να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε, όταν συμβαίνουν, να τηρούμε τη σωστή στάση, αλλά και για να μην τα βλέπουμε σαν παράξενα και ταραζόμαστε. Επίσης, για να γρηγορούμε· « ἵνα μὴ τῇ κραιπάλῃ καὶ τῇ μέθῃ καὶ τῇ παντοίᾳ φαντασίᾳ καὶ ἡδονῇ τοῦ βίου ἀπατηθέντες καὶ μείζονα τὰ πρόσκαιρα καὶ ἐπίγεια καὶ εὔφθαρτα νομίσαντες τῶν ἀϊδίων καὶ ἀφθάρτων καὶ ἀκηράτων ἀγαθῶν, ἀπονυστάξαντες ἐκπέσωμεν τῆς αἰωνίου ζωῆς », γράφει ο Άγιος Ιππόλυτος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, μιλώντας για την Β΄ Παρουσία, σημειώνει: « Λέω αυτά τα πράγματα, φίλτατοι, γι’ αυτό το λόγο, ώστε οι διάνοιές σας να γρηγορούν και να επαγρυπνούν, και να μην πέσουν στην αμέλεια από μια αίσθηση ασφάλειας και κοιμηθούν από την άγνοια. Ας τις κάνει ο φόβος πάντα άγρυπνες, και η εγρήγορση ας τις ενδυναμώσει στα αγαθά έργα… ». Ακόμη, η γνώση των σημείων των καιρών δόθηκε και για να μη μετακινηθούμε από την πίστη· « ἵνα κατὰ πάντα ἑδραίως ἐστὼς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐν μηδενὶ βαμβαίνων τῷ νοΐ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας τῷ Θεῷ πιστεῦσαι δυνηθῇ », γράφει ο Άγιος Ιππόλυτος. Η γνώση όσων πρόκειται να συμβούν θα βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν σταθεροί και εδραίοι.
Κατά τον Άγιο Κύριλλο οφείλουμε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντελείας. Και αυτό, για να μην πλανηθούμε και, περιμένοντας τον Χριστό, λατρεύσουμε τον Αντίχριστο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εξέταση των σημείων των καιρών. Από θεία έμπνευση και οικονομία κινήθηκαν οι Απόστολοι και ρώτησαν τον Χριστό για την Β΄ Παρουσία. Η απάντηση-προτροπή  του Κυρίου προς τους Αποστόλους: « Βλέπετε μὴ τὶς ἡμᾶς πλανήσῃ », αφορά άμεσα και τους Χριστιανούς κάθε εποχής. Και προτρέπει ο ιερός Πατήρ: « Βλέπε σύ, τίνα μὲν γέγονεν ἤδη, τίνα δὲ ἔτι λείπει, καὶ ἀσφαλίζου σεαυτόν ».
Σε άλλο σημείο του λόγου του ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους Χριστιανούς να « ασφαλίζουν » με τη γνώση των σημείων της συντελείας όχι μόνο τους εαυτούς τους αλλά και όσους βρίσκονται κοντά σε αυτούς, τους πλησίον τους. « Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε. Ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου. Καὶ μὴ μόνος μνημόνευε τούτων, ἀλλὰ καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου. Εἰ τέκνον ἔχεις κατὰ σάρκα, τοῦτο ἤδη νουθέτει. Καὶ εἰ διὰ κατηχήσεως ἐγέννησάς τινα, καὶ τοῦτον προασφαλίζου, ἵνα μὴ τὸν ψευδῆ δέξηται ὡς ἀληθῆ… ἀσφαλιζώμεθα ». Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, επανειλημμένα, επισημαίνει την ανάγκη γνώσης των σημείων της συντελείας από πλευράς των Χριστιανών. Σε άλλα σημεία του έργου του διδάσκει: « Βλέπε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε, καὶ ἀσφαλίζου τὴν ψυχήν. Διαμαρτύρεταί σε ἡ Ἐκκλησία νῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, προδιαλέγεταί σοι τὰ περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρὶν παραγενέσθαι. Καὶ εἴτε ἐπὶ σοῦ γίνεται οὐκ οἴδαμεν, εἴτε μετὰ σε γίνεται οὐκ οἴδαμεν. Καλὸν δὲ ἐστι ταῦτα εἰδότα σε προασφαλίσασθαι » · « Ὁ δὲ τῶν ὅλων Θεὸς πάντας ὑμᾶς διαφυλάξειε, μνημονεύοντας τῶν σημείων τῆς συντελείας, καὶ ἀκαταγωνίστους ὑπὸ τοῦ Ἀντιχρίστου μένοντας. Ἔλαβες τὰ σημεῖα τοῦ μέλλοντος ἔρχεσθαι πλάνου. Ἔλαβες τὰς ἀποδείξεις τοῦ ἀληθινοῦ Χριστοῦ, τοῦ κατερχομένου φανερῶς ἐξ οὐρανῶν. Τὸν μὲν φεῦγε, τὸν ψευδῆ, τὸν δὲ προσδόκα, τὸν ἀληθινόν ».
Οι Άγιοι Ειρηναίος και Ιππόλυτος αναφέρουν και συγκεκριμένα « σημεία » που θα πρέπει να περιμένουν να δουν οι Χριστιανοί... Οι Άγιοι Ιππόλυτος και Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπουν τους Χριστιανούς να εξετάζουν όλα τα σημεία των καιρών και να είναι σε εγρήγορση. Απ’ τη στιγμή που θα συμβούν όλα αυτά και θα πραγματοποιηθούν τα « σημεία », τότε οι Χριστιανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει. Μετά την εμφάνιση των σημείων, δεν θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά, σύντομα, θα έρθει και η Β΄ Παρουσία…


( Απόσπασμα – χωρίς τις υποσημειώσεις – από το βιβλίο του Βασιλείου Ταμιωλάκη Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ )


Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

JOY TO THE WORLD


Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΚΥΡΑ ΜΟΥ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ
  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΣΤΙΧΟΙ
  Ε! Κυρά μου Πορταΐτισσα άιντε έβγα από το θρονί σου, να ιδείς χαρές που γίνονται άιντε έξω από την αυλή σου. Παναγιά Παναγιά Παρηγορήτρα παρηγό... παρηγόρα και βοήθα, Παναγιά Παναγιά Παρηγορήτρα παρηγό... παρηγόρα κάθε πίκρα. Ε! Κυρά μου Πορταΐτισσα άιντε με το μεγάλο δρόμο, να μ' αξιώσει η χάρη σου άιντε να 'ρχομαι κάθε χρόνο. Παναγιά Παναγιά μου Παναγιά μου παρηγό... παρηγόρα την καρδιά μου, Παναγιά Παναγιά μου Παναγιά μου δώσ' αγέ... δώσ' αγέρα στην καρδιά μου.ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΜΟΥ
( ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ )
Στίχοι : Γαλείφου Ρίτα. Μουσική : Βαγγέλης Σίμος. Ερμηνεία : Μαρία Σκουλά.
ΣΟΥΜΕΛΑ ΛΕΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΟ

Η Πόντια από την Τουρκία Αϊσενούρ Κολιβάρ τραγουδά το ΣΟΥΜΕΛΑ ΛΕΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ για το CNNTURKΤο ίδιο τραγούδι σε άλλη ερμηνεία


ΣΤΙΧΟΙ
Σουμέλα λεν’ την Παναγιά Σουμέλα λεν’ και σέναν Θα προσκυνώ την παναγιά Κι έρχουμαι με τ’ εσέναν. Εγώ μικρός προσκυνητής Πήγα σην Παναΐαν Και σαν τρία τα χρόνια απάν’ Επήγα άλλον μίαν. Ση παναΐας το ποτάμ’ Τρία μήνας ελάστα Επέμνα οξυπόλυτος Τα τσαρούσα μ’ εγράσταν. Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι Ματώνω κι ματούμαι Ση Σουμελά την Παναγιά Εκεί θα στεφανούμαι.


Η ΠΑΝΑΪΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑ
  ΠΟΝΤΙΑΚΟ


ΣΤΙΧΟΙ

Η Παναΐα λειτουργά Κι ο γούμενον κοιμάται Τερέστεν ομμάτα τέρεστεν Παώ κι αροθυμάται Η Παναΐαν λειτουργά Τα σήμαντρα κτυπούνε Βροντούνε τα καμπανασά Τ' Ορμάνα αντιβροντούναι Τη Σουμελάς το μόναστηρ Εσβίεν και χαλάεν Η Παναΐαν επέθανεν Σα λύρα εταράεν Αερη μ' , Αε Θοδωρε, Σουμέλα Παναΐαν Σα πάπορα εχπάσταμε Δοστέν καλήν δρομείαν Ρωμείκον παλικάρι ειμαι Κανέναν κι εφογούμαι Σ ην Σουμελάν την Παναΐαν Θα πάω στεφανούμαι... Σουμελα λεν την Παναΐαν Σουμελα λεν κι εσενα Θα προσκυνω την Παναΐαν Κι ερχουμε μετ εσενα Ση Κοσπιδην καλοερος ση Λιβεραν τσοπανος Ση Παναγιαν Σουμελα ψαλτης και τραγωδανος Ση Σούμελαν την Παναΐαν και σην Αε Βαρβάραν Εγώ με την Σωτήραν μου εψάμ ενάν λαμπάδαν


Η ΜΑΡΙΑ Η ΠΑΝΑΓΙΑ
Ποντιακό από τον Στάθη Νικολαΐδη

 ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΥΚΚΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
( Τραγουδά η Κυριακού Πελαγία )


ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΨαλμοτράγουδοΩ ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ
ΚΡΗΤΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ

 Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΔΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΤΑΛΑΡΑ

 
Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

CANON - PACHELBELCANON - PACHELBEL


Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΡΟΚ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠ' ΤΟΥΣ
TRANS SIBERIAN ORCHESTRAΡΟΚ ΕΚΔΟΣΗ - DRUMS 

 Τρίτη 3 Απριλίου 2018

GOLGOTHA - ΟΙ W.A.S.P. τραγουδούν για τον Χριστό


Όταν μιλάμε για τους W.A.S.P. ουσιαστικά μιλάμε για τον Steven Edward Duren με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Blackie Lawless. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί για το τί ακριβώς σημαίνει το ακρωνύμιο W.A.S.P.. Για κάποιους σημαίνει White Anglo Saxon Protestant, ενώ έχει προταθεί και το We Are Sex Perverts. Ο ίδιος ο τραγουδιστής είπε πως όταν διάλεξαν το όνομα δεν είχαν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους και πως το παν ήταν οι τελείες. Θα μπορούσε να σημαίνει ο,τιδήποτε, ακόμη και " We Ain't Sure, Pal " ( δεν είμαστε σίγουροι φίλε), όπως είπε ο Blackie σε μια συνέντευξή του.

Όπως και να έχει, εδώ και καιρό οι WASP τραγουδούν για τον Χριστό. O Blackie μιλά ανοιχτά για τον Χριστό στις συνεντεύξεις του, και το τελευταίο του άλμπουμ ονομάζεται GOLGOTHA και έχει χριστιανικό περιεχόμενο. O Blackie έχει σταματήσει να τραγουδά παλιότερα ανήθικα τραγούδια του συγκροτήματος, γιατί, όπως λέει, θα δώσει λόγο στον Θεό για ό,τι κάνει. O Blackie είπε, επίσης, πως του πήρε πολλά χρόνια αλλά τελικά κατάλαβε πως δεν είχε καμία αντίθεση προς τον Χριστό αλλά προς συγκεκριμένους " εκπροσώπους " του, που προσπάθησαν να τον χειραγωγήσουν. Καλεί τους τραγουδιστές να διαβάσουν την Βίβλο και έχει βγάλει τραγούδι με εσχατολογικό περιεχόμενο, που αναφέρεται στον Αντίχριστο. Αφορμή, όπως είπε, στάθηκε η πρόταξη της ασφάλειας έναντι της ιδιωτικότητας στην Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και μια συζήτηση που άκουσε στην τηλεόραση, όπου αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούσαν για παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμιο νόμισμα και τσιπάρισμα των πολιτών μέχρι το 2017. Ο Blackie προβληματίστηκε, διάβασε την Αποκάλυψη και έβγαλε ένα σχετικό τραγούδι, το BABYLON S BURNING.
Οι WASP πια παράγουν ποιοτικό χριστιανικό ροκ, ποιοτικό χριστιανικό μέταλ, ποιοτική χριστιανική μουσική.


  

Το τραγούδι GOLGOTHA είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος. Είναι γραμμένο από την οπτική του εκ δεξιών ληστού, που είπε το " Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία Σου".

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ - VLADIMIR SOLOVIEVΚυκλοφόρησε το έργο του Vladimir Soloviev με τον τίτλο  Μια Μικρή Ιστορία για τον Αντίχριστο, με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Βασιλείου Ταμιωλάκη. 


Το βιβλίο μπορείτε να το παραγγείλετε ΕΔΩ
( Με την επιλογή Standard Shipping το βιβλίο, συνήθως, φτάνει σε 20 ημέρες με ένα μήνα ). 
      


Η Μικρή Ιστορία για τον Αντίχριστο είναι το σημαντικότερο έργο του κορυφαίου Ρώσου φιλόσοφου, Vladimir Soloviev. Γράφτηκε στην αυγή του εικοστού αιώνα, το 1900, και θεωρείται έργο προφητικό, καθώς πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται σ' αυτό ως μελλοντικά πραγματοποιήθηκαν στον αιώνα που πέρασε ή πραγματοποιούνται στον αιώνα που διανύουμε.

            Ό,τι είναι για τον Dostoevsky ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής, αυτό είναι για τον Vladimir Soloviev η Μικρή Ιστορία για τον Αντίχριστο. Η πεμπτουσία της δημιουργικής του δύναμης, το διαχρονικό του μήνυμα στην ανθρωπότητα, η σημαντικότερη παρακαταθήκη του. Με τη διαφορά πως ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής διαδραματίζεται στο παρελθόν και είναι μια αλληγορία, ενώ η Μικρή Ιστορία για τον Αντίχριστο εκτυλίσσεται στο τέλος των αιώνων και εκθέτει τα γεγονότα, όπως αυτά περιγράφονται προφητικά στην Αγία Γραφή και την πατερική παράδοση.

            Η Μικρή Ιστορία για τον Αντίχριστο, γραμμένη με μυθιστορηματικό τρόπο, διαβάζεται ευχάριστα, και αποσπά αβίαστα την προσοχή του αναγνώστη, μεταφέροντάς τον στην εποχή του τέλους των καιρών. Πρόκειται για μια μοναδική σύνθεση λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και θεολογίας. Το πρώτο, ίσως, έργο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χριστιανική φουτουριστική φαντασία. Αναμφισβήτητη πηγή όλων των έργων εσχατολογικής φαντασίας, που είναι τόσο δημοφιλή σήμερα.

            Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει μετάφραση από τα αγγλικά της Μικρής Ιστορίας για τον Αντίχριστο αλλά και άλλων κειμένων του Soloviev που αναφέρονται στο θέμα του Αντιχρίστου και των εσχάτων. Προτάσσεται εκτενής επιστημονική εισαγωγή, απαραίτητη για την σωστή παρουσίαση του έργου. Η μετάφραση, η εισαγωγή και τα σχόλια είναι του Βασιλείου Ταμιωλάκη.